Wat is een beeldreeks of "slideshow"?

Zuiver technisch; “Een beeldreeks of diashow is een serie foto’s die achter elkaar worden gezet en met een druk op de knop afgespeeld kan worden. Vaak is de slideshow ook nog aangekleed met een achtergrondmuziekje. In plaats van te klikken van foto naar foto, komen alle foto’s vanzelf langs.”

Wanneer je echter iets wil vertellen, wanneer je een verhaal wil brengen of een zeker gevoel wil creëren bij de kijker komt er heel wat meer kijken bij het maken van een slideshow.

Vooreerst moet je een verhaal hebben, een onderwerp waarover je iets wil vertellen. Dit kan een verslag zijn van een reis die je maakte, een verslag over het bouwen van een huis, het tonen hoe het leven is als rugzaktoerist, elk onderwerp of gevoel is bruikbaar…

Je kan ook met de beelden een gevoel, een gemoedstoestand overbrengen welke door de fotograaf in een bepaalde situatie ervaren wordt. Het is dan de kunst om dit gevoel over te brengen in de beelden, om een sfeer te creëren welke dit gevoel ook overbrengt op de kijker.

Er is geen onderwerp waarover je geen beeldreeks kan maken, er is ook geen enkel onderwerp waarover ooit ergens nog geen beeldreeks of slideshow gemaakt is.

Dat neemt niet weg dat jij je eigen visie over één of ander onderwerp of gevoel wil brengen. Om tot een goed resultaat te komen, een voorstelling die de kijker raakt en bijblijft is er meer nodig dan alleen maar goede foto’s, een mooi muziekje en een correcte montage.

Een fotograaf zal al bij het plannen van zijn beeldreeks er rekening mee houden dat de beelden bij mekaar passen. Bij een overgang gaat de maker zo veel mogelijk een “derde beeld” creëren, er wordt een soort optische illusie gewekt. Na het bekijken van de show moet de kijker een beeld gevormd hebben hoe de fotograaf het onderwerp bekijkt, hoe deze het gevoel bij het maken van de beelden ervaarde.

De keuze van de muziek, van eventueel de ingesproken tekst moet de beelden ondersteunen, ze mag de kijker niet afleiden van het visuele aspect van de show.

What is a slideshow?
Purely technical; “A slideshow is a series of photos that are placed one after the other and can be played back at the touch of a button. Often the slideshow is also decorated with background music. Instead of clicking from photo to photo, all photos come along automatically.”
However, when you want to tell a story or create a certain feeling for the viewer, there is a lot more to making a slideshow.
First of all, you need to have a story, a topic you want to tell something about. This could be a report of a trip you made, a report about building a house, showing what life is like as a backpacker, anything ...

You can also use the images to convey a feeling, a state of mind that is experienced by the photographer in a certain situation. The trick is to convey this feeling in the images, combined with the background music, to create an atmosphere that also conveys this feeling to the viewer.
There is no subject on which you cannot make a slideshow, there is also no subject on which no slideshow has ever been made anywhere.
This does not mean that you do not want to bring your own vision on some subject or feeling. To achieve a good result, a performance that touches and stays with the viewer, more is needed than just good photos, nice music and correct editing.

A photographer will already take into account when planning his slideshow that the images fit together. During a transition, as much as possible a “third image” is formed, a kind of optical illusion is created. After watching the show, the viewer must have formed an image of how the photographer views the subject, how it experiences the feeling of the images.

The choice of music, possibly the spoken text, must support the images, it must not distract the viewer from the visual aspect of the show.

You may also like

Back to Top